plant

Wat doen we


Algemeen

Het proces in de groene energiecentrale omvat verschillende productiestappen om 190 GWh/jaar groene stroom te produceren uit 180.000 ton/jaar niet-recycleerbaar houtafval.

Niet-recycleerbaar houtafval dat niet meer kan ingezet worden als grondstof voor de productie van spaanplaat wordt aangevoerd via schip of vrachtwagen. Dit houtafval wordt eerst opgeslagen en daarna gereinigd totdat de onzuiverheden verwijderd zijn.

Daarna wordt het niet-recycleerbaar houtafval verbrand in de stoomketel, waarbij het houtafval wordt omgezet in warmte, rookgassen en assen.

Met de warmte die vrijkomt bij verbranding en door de koeling van de rookgassen wordt stoom onder hoge druk gegenereerd. De stoom ontspant over de stoomturbine waardoor de generator wordt aangedreven. Deze wekt de groene stroom op.

Na het verlaten van de turbine wordt de stoom gecondenseerd naar water in de aerocondensor (luchtkoeler).

De gekoelde rookgassen worden gezuiverd in een droge rookgaszuiveringsinstallatie.

De assen worden, hergebruikt als grondstof in de bouwsector. Bij de verbranding worden alle nodige parameters in de rookgassen permanent opgevolgd om een milieuvriendelijke verbranding te kunnen garanderen. Een zuiver proces dus, met respect voor milieu en omgeving.

Overzicht proces

1 Houtaanvoer

A&S Energie verwerkt jaarlijks 180.000 ton niet-recycleerbaar houtafval tot groene stroom.
De aanvoer van dit houtafval gebeurt met gesloten vrachtwagens en / of schepen.
Een binnenschip op het kanaal Roeselare-Ooigem kan tot ± 1.200 ton houtafval per levering aan boord hebben. Dit komt overeen met 60 vrachtwagens die op deze manier dus van de weg gehouden worden.
Daarnaast wordt er ook rechtstreeks via de nieuwe kanaalweg houtafval aangevoerd met vrachtwagens.
Elke vracht houtafval wordt automatisch gewogen op de weegbrug en ondergaat een visuele inspectie. Van elke levering wordt een staal genomen voor analyse in het labo.

houtaanvoer

Het gebruikte houtafval is niet-recycleerbaar en kan geen andere industriële toepassing meer hebben en dus niet meer ingezet worden als grondstof voor de productie van spaanplaten.
Dit past volledig in het afvalbeleid volgens het principe van "De ladder van Lansink".

Volgens het principe van ‘De ladder van Lansink’ moet afval verwerkt worden op een zo hoog mogelijke trap van de ladder, wat beter is voor het milieu. Op ‘De ladder van Lansink’ zijn er de volgende ‘treden’:

* Preventie: voorkomen van houtafval
* Hergebruik: houtafval wordt opnieuw gebruikt, bv. hergebruik van houten paletten
* Recyclage: recyclage van houtafval als grondstof voor spaanplaten
* Energetische valorisatie: niet-recycleerbaar houtafval als brandstof voor de opwekking van elektrische energie = ‘groene stroom’
* Storten: verboden in Vlaanderen
top

2 Houtopslag

Na de weging mag de vrachtwagen het houtafval lossen in de houtopslaghal. Met een bulldozer wordt het hout samengebracht en 'opgestoken'. In deze hal kan tot maximum 3.500 ton hout opgeslagen worden, wat overeenkomt met een 160-tal vrachtwagens.
In de hal zijn er twee systemen die het houtafval kunnen invoeren. Afhankelijk van het tijdstip zorgen "walking floors" of de "automatische kraan" voor de aanvoer van hout op de transportband.
's Nachts en tijdens het weekend maakt de automatische kraan systematisch bepaalde zones van de opslaghal leeg. De automatische kraan neemt het houtafval op en lost het in een vijzenbak. Daarna wordt het houtafval automatisch gedoseerd op een transportband.
Tijdens de aanvoeruren, (dit is overdag tussen 5u en 20u), zorgen de "walking floors" dat het houtafval via de transportbanden vanuit de opslaghal naar het stoomketelgebouw gebracht wordt. 'Walking floors' zijn een soort schuifbodems in de vloer die volledig automatisch het houtafval verschuiven en doseren op een transportband.

houtopslag
top

3 Houtreiniging

Om een goede werking van de groene energiecentrale te garanderen en om zoveel mogelijk onbrandbaar materiaal te recupereren, wordt het houtafval eerst gereinigd. Daarbij worden er drie verschillende fracties afgescheiden en elk afzonderlijk opgevangen in containers.
Door middel van magneten wordt ijzer, zoals bijvoorbeeld nagels uit het houtafval gehaald. Schroothandelaars halen dit ijzer op geregelde tijdstippen op.
Een tweede fractie, grote houtstukken,wordt met behulp van een schijvenbed (= een soort zeef) afgescheiden. De grote houtstukken worden gebroken tot de juiste fractie en later opnieuw verwerkt.
Tenslotte worden stenen en non-ferro afgescheiden door gebruik te maken van een windzifter. Het hout wordt daarbij naar boven geblazen, waardoor de stenen naar beneden vallen. Deze stenen worden verder als puin verwerkt.


houtreiniging
top

4 Controlekamer

In de controlekamer houden twee operatoren de volledige groene energiecentrale dag en nacht in het oog. Vanuit de controlekamer hebben zij een overzicht op het volledige productieproces. De installatie is continu bemand door twee operatoren. Eén persoon blijft altijd in de controlekamer, de andere loopt inspectierondes in de installatie.
Vandaag zijn er 24 personen rechtstreeks tewerkgesteld bij A&S Energie. Daarnaast zijn er meer dan honderd personen die onrechtstreeks tewerkgesteld zijn bij leveranciers, afnemers van restproducten, onderhoudsfirma's, …

controlekamer
top

5 Verbranding in de stoomketel

Het gereinigd houtafval wordt met transportbanden naar de stoomketel gebracht.
Hier wordt het houtafval verbrand in de stoomketel, tegen een tempo van ongeveer 22 ton per uur.
Het houtafval wordt omgezet in 3 'producten', nl. warmte, rookgassen en assen.
Onderaan de stoomketel bevindt zich een zandbed. Dit zand wordt met lucht zodanig omwoeld dat het zich eigenlijk als een vloeistof gedraagt. Dit noemt men fluïdisatie.
Het houtafval wordt in dit zandbed gebracht en verbrandt onmiddellijk. Een ideale verbranding is mogelijk door een homogene temperatuur in het zandbed en een goede verdeling van het houtafval over het zandbed.
De zandkorrels worden samen met de rookgassen meegesleurd naar boven en worden in twee afscheiders, die zich naast de stoomketel bevinden, terug naar beneden gevoerd. Vandaar de benaming 'circulerend' wervelbed.

Bij de verbranding in de stoomketel wordt het houtafval omgezet in:

1.    Warmte:
De warmte die vrijkomt bij de verbanding, wordt gebruikt om stoom te genereren.
De wanden van de stoomketel zijn allemaal buizen waarin water stroomt.
De warmte wordt afgegeven aan dit water, dat hierdoor verdampt en opstijgt naar het stoomvat, boven aan de stoomketel.
In het stoomvat (drum) bevindt zich dus de verzadigde stoom.
Deze stoom wordt nog oververhit in de oververhitters. Zo wordt stoom bekomen van 90 bar en 520°C.

2.    Rookgassen:
De rookgassen komen vrij langs het rookgaskanaal.
Deze rookgassen worden achtereenvolgens gekoeld in het horizontale deel en het verticale kanaal na de stoomketel.
In dit verticale kanaal geven de rookgassen nog verder warmte af aan de watervoorverwarmer (economiser) en de luchtvoorverwarmers (luvo’s).

3.    Assen:
Onderaan de stoomketel worden bodemassen, vliegassen en zand uit de stoomketel afgevoerd. Via een zeef worden drie fracties bekomen: het zand dat terug naar de stoomketel wordt gebracht en de fijne vliegassen die via pneumatisch transport worden afgevoerd naar silo’s.
Tot slot worden de bodemassen opgeslagen voor recuperatie.


top

6 Omzetting stroom in groene stroom

De stoomturbine zet de hoge druk en hoge temperatuur van de stoom om in een uitgaand asvermogen.
De stoomturbine is opgebouwd uit een centrale as met daarop schoepen gemonteerd.
De stoom wordt (door drukverval) ontspannen over de schoepen van de turbine.
Daarbij oefent de stoom een druk uit op de schoepen van de stoomturbine, waardoor de as aan hoge snelheid gaat draaien.
De draaiende as drijft een (synchrone) generator aan. Deze generator produceert elektriciteit op 10,5 kV.
Jaarlijks wordt er netto 190 GWh geproduceerd, wat overeenstemt met het verbruik van 55.000 gezinnen. De geproduceerde elektrische energie, is 100% groene stroom.
De stoom expandeert maximaal waarbij de druk en de warmte-inhoud van de stoom sterk dalen. Wanneer de stoom zover in energie is uitgeput, dat zich waterdruppeltjes beginnen te vormen, wordt de stoom uit de stoomturbine geleid, naar de aerocondensor.

turbine
top

7 Recuperatie stoom

De ontspannen stoom heeft na het verlaten van de stoomturbine een zeer lage druk (0,07 bar absoluut wat dus bijna vacuüm is) en een lage temperatuur (39°C).
Deze stoom wordt naar de aerocondensor gebracht en terug omgezet in water (= condensaat).
De aerocondensor is een grote luchtkoeler met 3 ventilatoren om de verdampingswarmte door middel van omgevingslucht af te voeren.
De stoom wordt via de centrale grote buis aangevoerd en wordt verdeeld over de verschillende wandoppervlakken.
Deze wanden bestaan uit allemaal kleine buizen met koelribben op.
Via de grote ventilatoren (totaal 3) boven de aerocondensor wordt er omgevingslucht doorheen de wanden gezogen en koelt de stoom dus af, en condenseert.
Het condensaat wordt via de voedingswaterpompen terug naar de stoomketel gebracht.
Daarmee is ook de 'stoom- waterkring' gesloten.

condensor top

8 Rookgasreiniging, asafvoer en asopslag


De gekoelde rookgassen worden gezuiverd in een droge rookgaszuiveringsinstallatie. De rookgaszuivering bestaat uit een niet-katalytische DeNOx installatie, twee cyclonen en een mouwfilter.

Niet-katalytische DeNOx installatie:

In de DeNOx installatie wordt er ammoniakaal water geïnjecteerd bij de rookgassen.
De stikstofoxiden (NOx) reageren en worden omgezet in stikstof en water.

Cyclonen: In de twee cyclonen na de stoomketel worden de vliegassen afgescheiden, en vervolgens in een aparte silo opgeslagen. Deze vliegassen worden hergebruikt als grondstof in de bouwsector.

Mouwfilter: Voor de mouwfilter wordt er kalk en bruinkool geïnjecteerd om de emissie van schadelijke componenten te controleren. De kalk reageert met de zuren en vormt zouten. De bruinkool adsorbeert zware metalen en dioxines. Deze zouten en de verzadigde bruinkool worden samen met het nog aanwezige stof uit de rookgassen gevangen in de mouwfilter.
De werking van de mouwfilter kan vergeleken worden met een grote stofzuigerzak: de gereinigde rookgassen gaan doorheen het filterdoek terwijl het stof blijft hangen op het filterdoek.

Na de rookgaszuivering staat een grote zuigtrekventilator die de gezuiverde rookgassen doorheen de installatie trekt, en dan door de schouw blaast.

Tenslotte verlaten de gekoelde en gezuiverde rookgassen, na de meting van de emissieconcentraties, de groene energie- centrale via de hoge schouw. Rond de schouw bevindt zich een emissiemeetplatform. Daar worden de emissies in een speciale emissiemeetcabine continu gemeten en nauwkeurig opgevolgd.


top